Centos历史版本 ISO 下载地址Centos Archive Download

Centos历史版本 ISO 下载地址Centos Archive Download

ISO文件的下载路径为

/centos-vault/6.8/isos/x86_64/

如: http://archive.kernel.org/centos-vault/6.8/isos/x86_64/CentOS-6.8-x86_64-netinstall.iso

Centos 2.1/ 19-Aug-2009 01:36 –
Centos 3.1/ 31-Jul-2005 16:05 –
Centos 3.3/ 17-Mar-2005 11:17 –
Centos 3.4/ 01-Mar-2005 01:38 –
Centos 3.5/ 28-Jul-2005 16:14 –
Centos 3.6/ 04-Apr-2006 16:59 –
Centos 3.7/ 06-May-2006 01:20 –
Centos 3.8/ 20-Apr-2012 10:55 –
Centos 3.9/ 20-Apr-2012 10:49 –
Centos 4.0/ 23-Jun-2005 12:09 –
Centos 4.0beta/ 15-Sep-2005 23:40 –
Centos 4.1/ 19-Oct-2005 12:09 –
Centos 4.2/ 04-Nov-2006 12:35 –
Centos 4.2beta/ 23-Oct-2005 11:17 –
Centos 4.3/ 27-Aug-2006 12:04 –
Centos 4.4/ 01-Nov-2006 19:32 –
Centos 4.5/ 08-Dec-2007 09:23 –
Centos 4.6/ 18-Sep-2008 14:35 –
Centos 4.7/ 14-Feb-2010 12:50 –
Centos 4.8/ 20-Apr-2012 21:13 –
Centos 4.9/ 20-Apr-2012 21:13 –
Centos 5.0/ 11-Apr-2007 17:53 –
Centos 5.1/ 27-Nov-2007 10:38 –
Centos 5.10/ 07-Oct-2014 13:31 –
Centos 5.11/ 27-Sep-2014 12:52 –
Centos 5.2/ 18-Jun-2008 23:34 –
Centos 5.3/ 14-Feb-2010 02:30 –
Centos 5.4/ 25-Jun-2010 14:38 –
Centos 5.5/ 14-May-2010 21:04 –
Centos 5.6/ 12-Aug-2011 19:51 –
Centos 5.7/ 13-Sep-2011 00:58 –
Centos 5.8/ 27-Feb-2012 19:57 –
Centos 5.9/ 12-Jan-2013 01:11 –
Centos 6.0/ 19-Dec-2011 18:49 –
Centos 6.1/ 08-Dec-2011 10:04 –
Centos 6.2/ 19-Dec-2011 13:25 –
Centos 6.3/ 09-Jul-2012 20:10 –
Centos 6.4/ 20-Jun-2013 14:50 –
Centos 6.5/ 21-Dec-2013 14:05 –
Centos 6.6/ 31-Jul-2015 15:17 –
Centos 6.7/ 21-Jan-2016 13:22 –
Centos 6.8/ 24-May-2016 17:36 –
Centos 6.9/ 17-Oct-2017 16:00 –
Centos 7.0.1406/ 07-Apr-2015 14:36 –
Centos 7.1.1503/ 13-Nov-2015 13:01 –
Centos 7.2.1511/ 18-May-2016 16:48 –
Centos 7.3.1611/ 20-Feb-2017 22:21 –
Centos 7.4.1708/ 29-Sep-2017 12:44 –

打赏作者

您的支持将鼓励我们继续创作!

[微信] 扫描二维码打赏

[支付宝] 扫描二维码打赏

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注